Cel studiów

Celem studiów „Asystent rodziny” jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, przygotowanie wyspecjalizowanych asystentów rodziny, zajmujących się profesjonalnym wspieraniem rodzin i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608)

 

Adresaci

Na studia podyplomowe „Asystent rodziny” zapraszamy osoby pragnące uzyskać kompetencje wymagane od osób aplikujących o pracę asystenta rodzinnego, a także osoby zainteresowane problematyką diagnozy systemu rodzinnego oraz różnorodnymi formami wsparcia rodzin. W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę z zakresu prawodawstwa, teoretycznych i praktycznych podejść do pracy z rodziną, najnowszych metod pracy oraz technik aktywizujących członków rodzin do działań na rzecz konstruktywnego funkcjonowania w obrębie rodziny, w środowisku społecznym oraz na rynku pracy. Studia przygotowują do podjęcia nowych ról zawodowych, których ideą jest innowacyjność działań prowadzonych z rodziną.

Osoby zainteresowane pracą z i na rzecz rodziny, pracą w charakterze asystenta rodziny, posiadające wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną. Studia są adresowane do absolwentów rożnych kierunków studiów, zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze wsparcia rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, edukacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny, pracy opiekuńczej. Studia te adresowane są także do osób, które podjęły lub chcą podjąć decyzję o utworzeniu rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej lub adopcyjnej i poszukują niezbędnej wiedzy potrzebnej im do odpowiedzialnego podjęcia związanych z tą decyzją zadań.

 

Nabyta wiedza i kwalifikacje

Celem studiów jest nabycie lub zwiększenie wiedzy i umiejętności sprawowania opieki nad dzieckiem. Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i psychospołecznych – ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się z dzieckiem i w rodzinie. Zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu socjologii rodziny, ekonomiki gospodarstwa domowego; współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze wspierania rodziny i dziecka. Zapoznanie słuchaczy z wiedzą zarówno z wybranych dziedzin psychologii jak i pedagogiki. Wskazanie praktycznych możliwości stosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy z dzieckiem i rodziną, w tym z rodziną wychowującą dziecko upośledzone. Wykształcenie umiejętności, które umożliwiają pomoc rodzinie i dziecku w docieraniu do prawdziwego potencjału rodziny oraz korzystanie z uprawnień i możliwości tkwiących w otoczeniu rodziny,

• studia mają pomóc w zrozumieniu, jak nasze zachowanie może oddziaływać na dziecko,

• rozwój kompetencji profesjonalistów stykających się w swojej pracy zawodowej z dzieckiem i rodziną,

• wspieranie rodziny, w tym także rodzin adopcyjnych i zastępczych poprzez dostarczenie kompetencji diagnostycznych i interwencyjnych,

• doskonalenie umiejętności organizowania adekwatnej pomocy dziecku znajdującemu się w trudnej sytuacji w rodzinie pochodzenia i poza nią,

• przygotowanie do nawiązywania kontaktu i prowadzenia mediacji w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami i rodzinami wymagającymi pomocy.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Asystent Rodziny, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o rodzinie i pomocy rodzinie oraz opieki nad dzieckiem, uprawniające do zatrudnienia w charakterze asystenta rodziny po udokumentowaniu co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną lub dziećmi. ( zgodnie z Art.12 ust 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

W programie studiów podyplomowych Asystent rodziny m.in.:

- Podstawy pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym
- Praktyczna psychologia wychowawcza
- Organizacyjne podstawy pracy asystenta rodziny
- Wybrane zagadnienia prawa w praktyce asystenta rodziny
- Warsztat komunikacji interpersonalnej
- Psychologia rozwoju człowieka
- Współczesne patologie i zagrożenia rodziny
- Interwencja kryzysowa i wsparcie kryzysowe.
- Komunikacja interpersonalna i mediacje.
- Elementy ekonomii i organizacja gospodarstwa domowego
- Edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia
- Etyka w pracy asystenta rodziny
- Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

- Pielęgnacja niemowląt, dzieci i osób starszych

- Socjologia rodziny

- Praktyki zawodowe
- Seminarium dyplomowe

 

Korzyści

Studia podyplomowe Asystent rodziny pozwolą między innymi na przygotowanie do profilaktycznej, interwencyjnej oraz wspierającej pracy z rodziną. Kształcenie obejmuje zarówno fachowe umiejętności metodyczne, jak i umożliwia rozwój predyspozycji osobistych istotnych w pracy socjalnej z rodzinami. Studia przygotowują do podjęcia nowych ról zawodowych, których ideą jest innowacyjność działań prowadzonych z rodziną.

Podczas zajęć studenci zostaną postawieni w samym środku różnorodnych warsztatów i zajęć praktycznych, dzięki którym poznają relacje, jakie istnieją w rodzinie i jej środowisku, problemy jakie trapią rodzinę oraz sposoby radzenia sobie z różnorodnymi trudnymi sytuacjami. Począwszy od kryzysów małżeńskich, po radzenie sobie z osieroceniem i żałobą w rodzinie. Uczestnicy studiów poznają także tematykę niezbędną w pracy w charakterze specjalisty do spraw dziecka i rodziny w instytucjach pomocy społecznej i integracji społecznej, profilaktyki społecznej, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych. Studium zapewnia także kompetencje niezbędne dla odpowiedzialnego podjęcia trudu wychowania dzieci pochodzących z rodzin rozbitych, dzieci osieroconych czy w inny sposób skrzywdzonych przez los lub ludzi. Spotkanie różnorodnych grup słuchaczy wzbogaca program szkolenia o unikalną możliwość wymiany doświadczeń z różnych punktów widzenia. Studia będą więc nie tylko okazją dla zdobycia niepowtarzalnych kompetencji, ale i stworzy szansę autentycznego spotkania.

CZAS TRWANIA

2 semestry – 240 godzin

Wymagane dokumenty

- Formularz zgłoszeniowy

- Kserokopia dowodu osobistego

- Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

w Stalowej Woli

WSE

Tel./fax.15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94
REGON 830 330 048

© 2017