Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej (FUAW) zostala utworzna 1 października 2012 r. w wyniku porozumienia pomiędzy WSWMiR a Prywatną Wyższą Szkołą Zawodową w Giżycku. Prezydentem FUAW kadencji 2012 -2014 jest Rektor WSWMiR prof Janusz Kowalski. Od 1 X 2014r funkcję prezydenta FUAW pełnić będzie Rektor Wyższej Szkoł Nauk Prawnych i Administracji im.Leona Petrażyckiego (WSNPiA), dr Vladimir Boguslavkiy, a w kolejnych dwuletnich kadencjach rektorzy pozostałych uczelni członkowskich.

FUAW skupia autonomiczne niepubliczne uczelnie z terenu Aglomeracji Warszawskiej, Pomorza oraz Podkarpacia. Celem Federacji jest zwiększenie potencjału naukowo- dydaktycznego szkół wyższych wchodzących w jej skład, a także wspólne działania marketingowe promujące ofertę edukacyjną jednostek wchodzących w skład Federacji.

Federacja hołduje zasadzie poszanowania autonomi uczelni członkowskich. W chwili obecnej Federacja występuje z wnioskiem o rejestarcję FUAW jako pierwszego w Polsce związku uczelni niepublicznych. Zadaniem Federacji jest również działaność międzynarodowa, której przejawem jest współpraca z ośrodkami akademickimi na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni z terenu byłego Związku Radzieckiego oraz krajów Bliskiego Wschodu i Maghrebu. Formuła federacji uczelni, która stanowi klaster edukacyjny, sprzyjać ma również pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na działania rozwojowe.

Forma organizacyjna FUAW ułatwia finansowanie i rozwój określonego profilu naukowego poszczególnych uczelni członkowskich oraz racjonalizację wydatków na marketing i reklamę. Zajmuje się tym wyspecjalizowana jednostka FUAW d/s Promocji, Reklamy i Kontaktów z Mediami z siedzibą w Stalowej Woli. Jednocześnie powołano Centralne Archiwum Akt, gdzie przechowywane są wszystkie akta studenckie i osobowe wszystkich uczelni członkowskich i jednostek uczelnianych Federacji. Nadzór nad archiwzacją akt pełnią archiwści z wieloletnim doświadczeniem, na czele z Dyrektorem Policealnego Studium Archiwistyki w Grudziądzu.

Związek nasz zaprasza wszystkie inne szkoły wyższe do przyłączania się do FUAW. Chcemy, aby nasza Federacja wspólnie z Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) stanowiła odpowiednią reprezentację naszego środowiska, reprezentację, która będzie przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji niepublicznego szkolnictwa wyższego.

Dla władz uczelni wchodzacych w sklad Federacji istotne jest rozwijanie profilu praktycznego na prowadzonych kierunkach studiów. Dla naszych uczelni duże znaczenie ma współpraca ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, a także rozwijanie studenckiej przedsiebiorczości, która ma wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejetności biznesowe konieczne w skutecznym zarządzaniu własną karierą zawodową.
W ramach FUAW , oprócz zrzeszonych uczelni niepublicznych, działają takżę nastepujace jednostki uczelniane:
- Międzynarodowa Szkoła Integracji Kultur z siedzibą w Wólce Kosowskiej,
- Międzyuczelniane Centrum Języków Obcych,

- Szkoła Policealna GSW z siedzibą w Grudziądzu.

 

W skład FUAW wchodzą następujące uczelnie:

 • Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera (WSWMiR)
 • Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. L. Petrażyckiego
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
 • Uczelnia im. Edwarda Herzberga z siedzibą w Grudziądzu
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Oeconomicus"
 • Polsko–Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Nowym Sączu

RADA FEDERACJI UCZELNI AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Skład osobowy Rady:


Rektor Wyższej Szkoły Wspólpracy Międzynarodowej i Regionalnej im Z. Glogera
prof. nadzw. dr Janusz Kowalski

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli
dr Małgorzata Kołecka

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości z siedzibą w Nowym Sączu
dr Sameer Ayoub

Rektor Wyższej Szkoły Nauk prawnych I Administarcji im. L. Petrażyckeigo
dr Ryszard Ślązak

Rektor Uczelni im. Edwarda Herzberga z siedzibą w Grudziądzu
prof. dr hab. Julian Polański

Rektor Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”
prof. dr Marcin Pilarski

Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Oeconomicus”
dr Edward Karasiński

Prorektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera
mgr Radosław Barwin Zagórski

Prezes Fundacji Al Farabi
mgr Jamil Absi

Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej FUAW i Międzyuczelnianego Centrum Języków Obcych
mgr Agnieszka Raczko

Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Integracji Kultur
Mengliang Wang

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskiej
mgr Anna Kacperska

Przedstawiciel Nauczycieli Akademickich
dr Larysa Myrgorodska

 Zasady rekrutacji

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2021 by MEG