Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej
ogłasza rekrutację na rok akademicki 2015/2016

fuaw b2

WARSZAWA/WOŁOMIN

Studia I stopnia

Studia podyplomowe

 Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

GRUDZIĄDZ

 

Studia licencjackie/inżynierskie

Studia podyplomowe

 

STALOWA WOLA

 

Studia licencjackie Studia podyplomowe

 

Studia I stopnia (licencjackie) 

studia magisterskie:

 

RZESZÓW

Studia I stopnia

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia podyplomowe

 

Studia licencjackie/inżynierskie

 • lotnictwo
 • ochrona dóbr kultury
 • ochrona środowiska

 

Studia magisterskie

 • ochrona środowiska

 

Termin składania podań do 31 października 2015 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni złożyć następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy >>> dokument do pobrania (pdf)
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
3) świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
4) dowód uiszczenia opłaty wpisowej
5) 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
6) kserokopia dowodu osobistego

Wpisowe na wszystkie kierunki: 250 zł

Wpisowe można wpłacić przelewem na konto uczelni (z dopiskiem wpisowe + Imię i Nazwisko): 

Nr Konta : 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001Godziny pracy sekretariatu patrz w zakładce kontakt

Przeniesienie z innej uczelni

Studenci z innych szkół wyższych mogą być przyjęci do wybranej uczelni Grupy FUAW po spełnieniu następujących warunków:
1) złożenie podania o przyjęcie na studia określającego kierunek, formę oraz rok studiów na który kandydat chce być przyjęty >>> dokument do pobrania (pdf)
2) przedstawienie zaświadczenia z poprzedniej uczelni zawierającego nazwy przedmiotów, które student zaliczył w okresie zaliczeniowym, określenie formy zaliczenia, uzyskane oceny oraz punkty ECTS,

Inne wymagane dokumenty:

3) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
4) świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
5) dowód uiszczenia opłaty wpisowej (250 zł),
6) 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem,
7) kserokopia dowodu osobistego.

Termin rejestracji na studia: otwarty przez cały rok

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
ul. Energetyków 11A, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2020 by MEG