Specjalności:

 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • Ekonomia menedżerska
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami firmy
 • Przedsiębiorczość, Ekonomia i zarządzanie rynkami wschodnimi

Zarządzenie Rektora WSE w sprawie nadania regulaminu pracy dyplomowej i trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego

 Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Regulamin pracy dyplomowej i tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego cz. I
Regulamin pracy dyplomowej i tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego cz. II

Sylwetka absolwenta kierunku EKONOMIA:
Absolwent kierunku ekonomia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.  Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent specjalności „handel zagraniczny” jest przygotowany również do prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych oraz przeprowadzania transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym, rozumie zjawiska finansowe w skali międzynarodowej oraz kierunki rozwoju we współczesnej gospodarce światowej. Przygotowany jest do pracy w instytucjach i organizacjach szeroko pojętego obrotu międzynarodowego oraz w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną.
Absolwent specjalności „rachunkowość i controlling” posiada wiedzę z rachunkowości finansowej w ujęciu Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Posiada umiejętność opracowywania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysku i strat, przepływów finansowych, informacji dodatkowych) i dokonywania ich analizy. Przygotowany jest do prowadzenia rejestrów transakcji finansowych przedsiębiorstw zgodnie z głównymi zasadami księgowania. Posiada wiedzę o organizowaniu rachunkowości w podmiocie gospodarczym, instytucji publicznej i prywatnej. Potrafi przeprowadzić audyt w zakresie prawidłowego funkcjonowania instytucji pod względem merytorycznym i finansowym. przygotowana jest do podjęcia pracy jako księgowy, specjalista do spraw księgowości, specjalista do spraw audytu.

ZASADY REKRUTACJI:

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat obowiązkowo podpisuje umowę o warunkach kształcenia.

TERMINY REKRUTACJI
Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do 30 września 2019 roku (lub do wyczerpania limitu miejsc).

WPISOWE 200 ZŁ

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) - oryginał do wglądu
 • cztery aktualne fotografie kandydata (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata- oryginał do wglądu
 • wypełniona ankieta osobowa Ekonomia (studia niestacjonarne): (PDF), (DOC)

 OPŁATY

CZESNE:

 • 1700 zł za semestry I, II studiów,
 • 1850 zł za semestry III, IV studiów oraz
 • 1950 zł za semestry V, VI studiów.

SYSTEM RATALNY - opłaty w terminach i kwotach zgodnie z poniższą tabelą:

I, II, semestr studiów:

Semestr zimowy

Semestr letni

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

10 X

340 zł

10 III

340 zł

10 XI

340 zł

10 IV

340 zł

10 XII

340 zł

10 V

340 zł

10 I

340 zł

10 VI

340 zł

10 II

340 zł

10 VII

340 zł

RAZEM

1700 zł

RAZEM

1700 zł

Za III, IV, semestr studiów :

Semestr zimowy

Semestr letni

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

10 X

370 zł

10 III

370 zł

10 XI

370 zł

10 IV

370 zł

10 XII

370 zł

10 V

370 zł

10 I

370 zł

10 VI

370 zł

10 II

370 zł

10 VII

370 zł

RAZEM

1850 zł

RAZEM

1850 zł

Za V, VI semestr studiów:

Semestr zimowy

Semestr letni

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

Termin wpłaty do dnia

Wpłata terminowa

10 X

390 zł

10 III

390 zł

10 XI

390 zł

10 IV

390 zł

10 XII

390 zł

10 V

390 zł

10 I

390 zł

10 VI

390 zł

10 II

390 zł

10 VII

390 zł

RAZEM

1950 zł

RAZEM

1950 zł

WPISOWE 200 zł

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE:
Volkswagen Bank 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

Co nas wyróżnia:

 • specjalności poszukiwane na rynku pracy
 • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
 • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
 • stypendia socjalne
 • stypendia dla najlepszych studentów
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG