Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich.
Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego, będą też mogli wykonywać zawód kuratora społecznego. Program studiów obejmuje przygotowanie do egzaminu na kuratora.

Słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia nieprzystosowania społecznego w świecie realnym i zagrożeń cyberprzestrzeni.

Mogą wykonywać m.in. takie atrakcyjne zawody z klasyfikacji zawodów (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r) jak: specjalista resocjalizacji (263505); wychowawca w jednostkach penitencjarnych (263506); wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych (235914);

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG