Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego, będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego, a także zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, są przygotowani do prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

Mogą wykonywać m.in. takie atrakcyjne zawody z klasyfikacji zawodów (numer kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dn. 27.04.2010 r.) jak: specjalista resocjalizacji (263505); nauczyciel niedostosowanych społecznie - socjoterapeuta (235202); terapeuta zajęciowy (325907); wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych (235914); kurator sądowy (263501).

Co nas wyróżnia:

  • specjalności poszukiwane na rynku pracy
  • nabywanie praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
  • system stypendialny zaspokajający potrzeby studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia dla najlepszych studentów
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi losowe

Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Tel./fax. 15 844 54 88
e-mail: dziekanat.wse@gmail.com

Adres:
Al. Jana Pawła II 2a, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 180 11 94, REGON 830 330 048

ytfb

WSE Stalowa Wola © 2024 by MEG